NicolazNørholm03.JPG
Profilinterview

Han vil forandre undervisningen med sin opfindelse

Det kan kræve is i maven at forlade et fastlønnet job med ferie og pensionsordning for at starte egen virksomhed. Men Nicolaz Nørholm, der indtil nu har været læringskonsulent ved FGU Fyn, tror så meget på sin nye digitale data- og læringsplatform, at han har taget springet og åbnet egen konsulentvirksomhed.

Af Dorthe Plechinger

Foto: Heidi Lundsgaard

8. februar 2022

Hvorfor oplever vi så meget mistrivsel, kedsomhed og stigende fravær hos stadigt flere børn og unge i skolen og ungdomsuddannelser? Det spørgsmål har Nicolaz Nørholm arbejdet med at finde en løsning på i årevis. Både som lærer, projektudvikler ved en af de daværende største produktionsskoler og senere læringskonsulent ved FGU FYN.

- Den stigende mistrivsel, kedsomhed og fravær betyder manglende læring. Dermed risikerer flere og flere unge at ende bagerst i køen blandt de i forvejen 50.000, der står uden uddannelse og job, siger han.

Der er et kæmpe behov for at imødekomme de mange udfordringer i vores skole og ungdomsuddannelsestilbud.

Nicolaz Nørholm har gennem sine mere end 20 års arbejde forsøgt at udvikle de redskaber og læringsdesigns, som efter hans mening mangler i dag. Det vil sige redskaber, der gør en praksisrettet differentiering af undervisning bedre og imødekommer den enkelte elevs behov og forudsætninger for at lære, og som ikke mindst gør den faglige, personlige og sociale udvikling synlig for både eleven selv, lærere og skole. Dem har han nu udviklet i samarbejde med en dansk IT-udvikler i form af den digitale data- og læringsplatform Taksinto, der indeholder tre læringsdesigns (se boks).

Taksinto

Taksinto har tre læringsdesigns

  1. Det ene er rettet mod tekniskfaglige kompetencer (uddannelser til for eksempel murer, kok, SOSU med flere).
  2. Et andet er rettet mod udvikling af almenfaglige kompetencer (for eksempel dansk, Dansk som andetsprog og matematik).
  3. Det tredje er rettet mod udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Læs mere om den digitale data- og læringsplatform på taksinto.com

Det er dem, som Nicolaz Nørholm vil være med til at forandre undervisningsverdenen med. Og han tror så meget på Taksinto, at han den 1. februar i år forlod sin tilværelse på FGU Fyn som læringskonsulent med fast løn, ferie og pensionsopsparing for et mere usikkert liv som selvstændig. Nervøs

- Nej! Jeg tror på det og glæder mig. Der er et kæmpe behov for at imødekomme de mange udfordringer i vores skole og ungdomsuddannelsestilbud, og jeg vil gøre mit for at gøre en forskel, siger Nicolaz Nørholm, der da også kan læne sig op ad en stor interesse fra mange sider for hans læringsdesigns.

Hvor var FGU-redskaberne?

Nicolaz Nørholm har arbejdet som produktionsskolelærer – blandt andet med musik og projektudvikler – i 22 år, men er også uddannet konsulent ved PAS (Pædagogisk Analyse System) og har en pædagogisk diplomuddannelse i projektledelse og organisationsudvikling. Han fulgte arbejdet med FGU’en fra de første møder og undrede sig over, at ingen talte om redskaberne til den nye og anderledes måde at undervise på i FGU. Eller om, hvordan man kunne være sikre på, at de unge kom i mål med det, de skulle?

I 2019 blev han virksomhedsoverdraget til FGU og fik hermed bedre chancer for selv at arbejde videre med disse spørgsmål. Og i 2020 kunne han tage et endnu større skridt, da han blev ansat som læringskonsulent ved FGU Fyns fem skoler. Her skulle han udarbejde læringsdesign, der var rettet mod fagtemaer og fagenes indhold i forhold til FGU Fyns kontekst – med afsæt i de læringsdesigns, han havde udviklet, inden FGU startede. Det, der nu er Taksinto.

- Og som kan hjælpe både lærere og elev med at strukturere, planlægge, organisere og iscenesætte undervisningen, forklarer Nicolaz Nørholm.

En indsigt, der kan bruges bredt

Og hvordan så det? Her er et af kodeordene synlighed og overblik: Det skal være synligt for eleven selv og andre, om han eller hun udvikler de faglige, personlige og sociale kompetencer. Og den synlighed i elevens progression i læringen kan læringsdesignsene skabe, mener Nicolaz Nørholm og forklarer, at det sker ud fra konkrete læringsdelmål fra hverdagen:

- Det har jeg set et stort behov for og ikke mindst positive effekter af.

En stor fluesmækker

Er Taksinto ikke bare en slags John Hatties synlig læring på ny flaske?

Både-og, forklarer Nicolaz Nørholm. For læringsdesignet har hentet inspiration fra uddannelsesforsker John Hattie og psykolog Gregory Yates ”Synlig læring og læringens anatomi”, der præsenterer verdens mest omfattende forskning om, hvad der fremmer læring. Men efter flere gennemlæsninger, mener han snarere, at Taksinto mere minder om et redskab, der kan følge med bogen.

Læringsdesignsene tager også afsæt i flere andres teori, tilgang og forskning. Blandt andet uddannelsesforsker Kjeld Fredens enaktive holistiske tilgang til læring, der integrerer både hjerne, krop og omverden i synergi med undervisning og læring. 

Derudover har Nicolaz Nørholm hentet inspiration fra refleksiv praksislæring og udviklet en tilgang til læring, der særligt anvendes i den del af læringsdesignet, der er rettet mod udvikling af personlige og sociale kompetencer, som kobles med faglig kompetenceudvikling. Denne del er Nicolaz Nørholm særlig stolt over. Det er en tilgang, der forudsætter, at elevens hjerne er udviklet i et stadium, hvor han eller hun er i stand til at reflektere over egne kompetencer og læreproces.

Taksinto er tænkt som en hjælp til både lærere og elever med at planlægge, strukturere, systematisere, organisere og sætte en praksisrettet helhedsorienteret undervisning i gang, forklarer Nicolaz Nørholm. Men den gør også feedbackprocesser bedre med eleven som medspiller og læreren, der i højere grad bliver facilitator. 

- Det kan være med til at skabe et paradigme i måden, vi underviser og lærer på. Og dermed har det potentiale til at overkomme de store udfordringer, der er i mange forskellige skole- og uddannelsestilbud, mener Nicolaz Nørholm.

- Taksinto slår dermed som en slags enorm fluesmækker, der rummer en meget stor kompleksitet og samtidig skaber det nødvendige overblik, siger Nicolaz Nørholm, som nu ser frem til at implementere sine læringsdesigns på forskellige skoleformer og ungdomsuddannelser, men også videreudvikle det. 

Nu som konsulent i egen virksomhed.

Læringsdesignet kan for eksempel vise eleven, at det giver fremskridt at systematisere og organisere sin læring – og komme i mål. Eleven får dermed en mere bred indsigt i, hvorfor det giver mening at være god til personlige og sociale kompetencer. Og den indsigt kan understøtte og hjælpe eleven i andre fag, der også udfordrer.

- Måske har manglen på viden og fokus på udvikling af konkrete personlige og sociale kompetencer været en barriere i forhold til at lære dansk og matematik? Eller til at forstå, hvorfor man skal sortere sit affald, eller hvordan man kan klare en uddannelse eller få et job, siger Nicolaz Nørholm.

Et fælles sprog

Den tidligere FGU-lærer og læringskonsulent er generelt udfordret af de mange ”synsninger” og ”mavefornemmelser”, der efter hans mening bruges for at måle, om en elev udvikler sig. Det er hans oplevelse, at manglen på et fælles sprog på skolen – og forskellige definitioner af personlige og sociale kompetencer – kan betyde, at eleven får for ”mange stjerner på skulderen”. Det øger muligheden for, at eleven går ud og får nederlag. Eller omvendt kan det betyde, at eleven ikke får de stjerner, han eller hun har fortjent. Det udfordrer selvværdet, som måske er skrøbeligt nok i forvejen:

- Med Taksinto får man et værktøj, som jeg mener kvalificerer det fælles sprog, inden vi skal snakke om Muhammed og Ida, der kan have svært ved at arbejde selvstændigt. For har de nu det? Og har vi som organisation afstemt definitionerne af personlige og sociale kompetencer – blandt andet til at arbejde selvstændigt? spørger Nicolaz Nørholm.

Del siden på: