Kronik

Kære Reformkommission og regering: FGU må ikke blive en overset vej

Lige nu arbejder Reformkommissionen med anbefalinger til, hvordan flere unge kan blive hjulpet til uddannelse og job. Kim Kabat, direktør på FGU Østjylland, og Christoffer Larsen, elev på FGU Brøndby og talsperson fra Modstrøm, opfordrer i denne fælles kronik til, at man tildeler FGU en central rolle i arbejdet. Uddannelsen kan så meget, men har endnu ikke fået lov at vise sit potentiale, mener de.

6. juli 2022

Lige nu er der et stort arbejde i gang hos Reformkommissionen med at udarbejde nogle anbefalinger til, hvordan vi hjælper flere unge i gang med uddannelse eller job. De 50.000 unge, det gælder, er en udfordring. En stor andel af de unge, der står uden for, har ikke rykket sig over de sidste mange årtier trods adskillige reformer.

Nu skal det lykkes os som samfund at skabe nogle veje, så vi kan få alle unge med i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i fællesskaberne. I FGU Danmark og elevorganisationen Modstrøm mener vi, at FGU her spiller en central rolle.

På FGU kan jeg være mig selv

På FGU’en oplever vi som elever, at der er plads til ikke at have en plan. Men her møder vi en skole og nogle undervisere, som vil hjælpe os med at finde den – planen og vejen videre. Det er jeg som elev i fuld gang med. Havde det ikke været for FGU, havde jeg været i
aktivering et sted, hvor jeg ikke var motiveret for at være. Men her på FGU har jeg kunnet prøve forskellige fag og kompetencer af for at blive klogere på, hvad det er, jeg har lyst til at arbejde med. Samtidig har jeg oplevet et sted, hvor jeg har kunne være mig selv. Her er
plads til den, jeg er, og det giver mig mulighed for at udvikle mig. 

Afklaring kan tage mange former

På FGU kan hver enkelt elev blive afklaret om egne ønsker og muligheder og udvikle kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Fra forskningen ved vi, at det at indgå i positive fællesskaber styrker både den fysiske og mentale sundhed.

Vores mangeartede fagrettede tilbud giver mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige fag. Det ses blandt andet af, at de fleste PGU-elever i sidste ende vælger en anden uddannelse end det værksted, de har gået på. Afklaring kan tage mange forskellige former.
På FGU er der også tid til at få skuldrene ned, tid til at samle nye kræfter og opdage alt det, man ikke troede, man kunne.

FGU har endnu ikke fået lov til at vise sit potentiale

Der er mange positive ting at sige om FGU, men tilbuddet har endnu ikke fået lov til at vise sit fulde potentiale. Det er der tre grunde til, som tilsammen hæmmer FGU og dermed eleverne i at udvikle deres potentiale. 

  1. Først og fremmest har det vist sig, at finansieringsmodellen af FGU ikke afspejler den virkelighed, som sidenhen har udfoldet sig. Det anerkendes af politikerne over en bred kam, men det tager tid at finde en anden, mere bæredygtig finansieringsmodel. At der derudover har været en større elevnedgang over de sidste par år, har skærpet problemstillingen i en sådan grad, at der har været en række tilpasningsrunder, og at nærmest alle FGU-institutioner har underskud på deres ordinære drift. 
  1. Dernæst har det negativ betydning, at det har vist sig, at en del af lovgivningskravene gør det unødigt svært at rumme alle elevgrupper. Både kommunerne og FGU Danmark ønsker en større frisættelse af de stramme rammer. 
  1. Sidst har det betydning for elevtilslutningen, at en ung skal målgruppevurderes til FGU. Her kunne vi ønske os, at der blev tale om frit valg i samråd med den kommunale ungeindsats.

Det er ikke nok at hjælpe unge ind i uddannelse eller job

I Modstrøm har vi, i de tre år vi har eksisteret, været et fællesskab for unge, der går mod strømmen. Vi har holdt events, camps og workshops for unge på og omkring FGU, og vi har dannet venskaber, fortalt vores historier og skabt et tilhørsforhold. Vi har gjort opmærksom på, hvor vigtige fællesskaberne på skolerne er for vores trivsel og dermed forsøgt at indføre Modstrøms normer på skolerne. Det har vi gjort, fordi vi ved og har erfaret, at det er med til at hjælpe os videre i uddannelse, job og nye foreninger og fællesskaber.

Fra forskningen ved vi, at det at indgå i positive fællesskaber styrker både den fysiske og mentale sundhed. Vi trives bedre, når vi er med andre i fællesskaber. Det er til stadighed en opgave for FGU-skolerne at udvikle gode rammer for både faglige-, sociale og elevdemokratiske fællesskaber.

Vores opfordring til Reformkommissionen er derfor også, at vi skal huske at hjælpe unge ind i fællesskaberne uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet og sørge for at styrke fællesskaberne på uddannelserne.

Så kære Reformkommission, kom og besøg os

Vi håber, at Reformkommissionen ser de oversete veje, som allerede ligger klar for de unge uden uddannelse og job. Derfor vil vi gerne invitere jer til at besøge os på en FGU-skole, hvor vi som ansatte og elever kan fortælle om værdien af FGU’en. Vi vil så gerne vise jer, hvad vi kan, og hvad vi gør for unge uden uddannelse og job.

Del siden på: