tjek_paa_udd_orlov_v2.gif
Få tjek på

Mulighed for orlov ved alvorlig sygdom i familien

Der findes forskellige former for orlov, hvis du ønsker at pleje en nærtstående med alvorlig sygdom eller et handicap.

Inge Gleerup

Kim Fossum

31. oktober 2022

Langt de fleste medlemmer af Uddannelsesforbundet er omfattet af en overenskomst, hvor de har mulighed for at få tjenestefrihed af familiemæssige årsager.

Gælder det dig, har du mulighed for at søge om pasningsorlov, hvis du ønsker at pleje en nærtstående, som er alvorligt syg eller lider af et handicap. Du kan også søge om orlov med plejevederlag, hvis du vil pleje en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem. I begge tilfælde kan du få en økonomisk kompensation i form af løn eller vederlag fra kommunen. Der gælder også særlige bestemmelser for dig, når dine børn bliver alvorligt syge.

Fra 2023 giver et nyt EU-direktiv dig desuden ret til at få op til fem dages omsorgsorlov uden løn.

Alvorligt syge børn

De fleste af Uddannelsesforbundets overenskomster giver jer forældre ret til at få fri med løn i op til fem dage per år, hvis hjemmeboende børn under 14 år skal indlægges på hospitalet. Derudover er der i overenskomsterne forhandlet mulighed for, at forældre til alvorligt syge børn under 18 år kan få helt eller delvist fri med løn, når visse betingelser er opfyldt. Arbejdsgiveren kan dog begrænse retten til en måned per barn per kalenderår.

Pasning af svært syge

Du kan søge om orlov til pasning, hvis en nærtstående lider af svær sygdom eller et handicap (psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse). Det er et krav, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet. Når du får pasningsorlov, bliver du ansat af den kommune, hvor din nærtstående har bopæl. Det er derfor denne kommune, du skal ansøge om ordningen. Lønnen følger den maksimale dagpengesats plus et pensionsbidrag. 

Døende familiemedlemmer

Hvis du vil passe en af dine nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er du berettiget til plejevederlag. Det skal du søge den kommune om, hvor din pårørende bor. Det er en betingelse, at behandlingen anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand er af en sådan karakter, at vedkommende kan blive passet i hjemmet. Plejevederlaget er lidt højere end satsen for sygedagpenge. Hvis din arbejdsgiver betaler dig løn under plejeorloven, får arbejdsgiveren udbetalt plejevederlaget.

Omsorgsorlov

Du har ret til to ulønnede omsorgsdage i år, men fra 2023 får du ret til fem ulønnede dage per år. Dagene kan holdes samlet eller enkeltvis. Omsorgsorlov kan bruges til at passe eller hjælpe dine egne børn, forældre, din partner eller en person, som bor i husstanden. Personen skal være alvorligt syg og have behov for væsentlig omsorg eller støtte på de dage, du vælger – for eksempel i forbindelse med en lægeaftale. Du skal give besked til arbejdsgiveren, der har krav på at se dokumentation. Den kan være fra en læge eller et sygehus. Du har først ret til omsorgsorlov efter seks måneders ansættelse.

Del siden på: